OSK: +48 22 7777 116 baza@pimot.lukasiewicz.gov.pl ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

Udostępnienie pojazdów dostosowanych na egzamin

Po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz.U.2018. 728) wydawałoby się, że wreszcie uregulowano kontrowersyjny temat opłaty egzaminacyjnej za praktyczną część egzaminu państwowego osób niepełnosprawnych, korzystających z dostosowanego samochodu. Zwolnienie z opłaty dotyczy przypadków, gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt. 1 ustawy, a więc „pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia”.

Zespół do spraw mobilności osób niepełnosprawnych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji został zaalarmowany, że w jednym z WORD-ów powyższe zapisy ustawy są interpretowane w taki sposób, aby nie tylko nie zwolnić kandydatów z tej opłaty, ale zażądać od nich pełnej opłaty bez dawniejszej 50%-owej zniżki. Słowami kluczowymi dla tej karkołomnej interpretacji prawa są „pojazdy osoby niepełnosprawnej” rozumiane przez urzędników WORD-u jako pojazdy własne. W takim rozumieniu, z opłaty egzaminacyjnej mogą być zwolnione tylko osoby niepełnosprawne będące właścicielami pojazdu dopuszczonego do egzaminu. W każdym innym przypadku opłata jest należna w pełnej wysokości, bo została zniesiona 50%-owa ulga. Innymi słowy zmiana ustawy przyczyniła się do wzrostu kosztu uzyskania prawa jazdy przez osoby niepełnosprawne. Na szczęście uzyskaliśmy interpretację prawną z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu RP:

„W przepisie zwalniającym z opłaty (art. 56 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami) odsyła się do przepisu art. 54 ust. 5 pkt 1 mówiącego o „pojeździe osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia”. Celem obu przepisów, nie jest jednak ustalanie prawa własności do pojazdu. W art. 54 ust. 5 chodzi o odstąpienie od wymogu rejestrowania przebiegu egzaminu, w przypadku, gdy WORD nie ma odpowiedniego samochodu, a jednocześnie niewłaściwe byłoby instalowanie urządzeń w pojeździe użytym do egzaminu spoza WORD-owskiego zasobu. I nie ma tu znaczenia, czyj jest ten pojazd (czy osoby niepełnosprawnej czy OSK, czy innej osoby). Interpretacja, że jeżeli nie jest to pojazd egzaminowanej niepełnosprawnej osoby, to należy zamontować urządzenia nagrywające egzamin byłaby absurdalna. Tym bardziej takiej interpretacji nie można przyjąć w odniesieniu do opłaty za egzamin. Jeżeli WORD sam nie podstawił pojazdu, to musi zwolnić egzaminowanego z opłaty. Nie ma też znaczenia, czy osoba egzaminowana za zorganizowany przez siebie na egzamin pojazd musiała komuś zapłacić czy nie.

Idąc tą drogą, jeżeli WORD chce pobierać opłaty za pojazdy przez siebie niepodstawione, to zgodnie z tym samym art. 54 powinien rejestrować w nich egzaminy, bo ust. 5 zwalania z tego tylko pojazdy osób niepełnosprawnych.

Może się jednak zdarzyć i taka sytuacja, w której WORD nie ma pojazdu, ale własną czynnością prawną (najem, dzierżawa, użyczenie itp.) organizuje taki pojazd. Wtedy trzeba go traktować jako pojazd WORD-u, a więc opłatę się pobiera.

Przesądzające zatem jest nie to kto jest właścicielem, lecz to, kto jest posiadaczem pojazdu (będącego np. własnością ośrodka szkolenia kierowców) w chwili egzaminu. Kto go od ośrodka szkolenia kierowców, innego podmiotu lub innej osoby użycza: egzaminowany czy WORD?”

Intencja ustawodawcy została również wyrażona w art.1, ust. 5 przywołanej ustawy o zmianie ustawy, poprzez tworzenie internetowej bazy informacji o pojazdach dostosowanych, będących w dyspozycji Ośrodków Szkolenia Kierowców, które docelowo będą głównym źródłem udostępniania takich pojazdów na egzaminy państwowe i raczej nie będą to samochody, których właścicielami są niepełnosprawni kandydaci na kierowców. Do utworzenia, prowadzenia i aktualizowania tej bazy został wskazany Przemysłowy Instytut Motoryzacji, który na stronie https://pimot.lukasiewicz.gov.pl zaprasza OSK do aplikowania w zasób bazy.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Jagiellońska 55
03-301 Warszawa

tel: +48 22 7777-116
mail: baza@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Napisz do nas!

Województwo: