OSK: +48 22 7777 116 baza@pimot.lukasiewicz.gov.pl ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji (ŁUKASIEWICZ-PIMOT) jest instytutem badawczym kategorii A prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii. Prace te mają charakter innowacyjny, są głęboko posadowione w realiach gospodarczych kraju, odpowiadają potrzebom przedsiębiorców i gospodarki, są spójne z celami i priorytetami Strategii UE 2020. Ł-PIMOT zapewnia merytoryczne wsparcie dla organów administracji państwowej realizujących strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu, ochroną środowiska i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Od początku wprowadzenia jednolitego systemu homologacji i certyfikacji pojazdów i ich części w Polsce (początek lat 80-tych) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji pełni w nim kluczową rolę, jako ogniwo światowego systemu homologacji EKG ONZ, a od 2004 roku systemu homologacji Unii Europejskiej. Ł-PIMOT upoważniony jest przez Ministra właściwego ds. transportu i organizacje międzynarodowe do wykonywania badań w zakresie ponad 40 Regulaminów EKG ONZ i podobnej liczby Dyrektyw UE. Cechą szczególną prowadzonych badań jest ich wysoka jakość, potwierdzona licznymi certyfikatami ISO oraz akredytacją procedur badawczych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zaplecze badawcze Instytutu stanowi kilkanaście, unikatowych w skali kraju, specjalistycznych i stale unowocześnianych laboratoriów, pracowni i zakładów badawczych, tym 10 laboratoriów i pracowni akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji ( wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005). Pracownicy Przemysłowego Instytutu Motoryzacji są autorami licznych publikacji naukowych, patentów i wzorów użytkowych, a także referatów i wystąpień prezentowanych podczas seminariów i konferencji. Ł- PIMOT jest wydawcą kwartalnika naukowego p.t. „The Archives of Automotive Engineering” „Archiwum Motoryzacji” wyd. od 1996 roku.

Prowadzone w Ł-PIMOT prace są ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce i mają istotne znaczenie dla rozwoju i poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiego przemysłu.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Jagiellońska 55
03-301 Warszawa

tel: +48 22 7777-116
mail: baza@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Napisz do nas!

Województwo: